Buurtwerk Logo

Jongerenwerk

Talent- en krachtgericht jongerenwerk, dat is onze expertise. Zo geven wij vorm aan onze missie; ‘een veerkrachtige buurt, waar het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier’. Buurtwerk draagt dus bij aan het welzijn van bewoners én hun buurt, met onze aandacht op kansen en mogelijkheden creëren we ruimte voor ontwikkeling. Want wat aandacht krijgt, groeit.

Impact door krachten te bundelen

Jongeren houden de buurt levendig en zorgen voor een veranderlijke wind. Ze hebben energie, zijn creatief of zijn graag buiten. Daarom richten we ons op kracht. En staan dromen, kansen en capaciteiten van jongeren (en bewoners) centraal in ons werk. We benutten en bundelen de krachtbronnen van jongeren en die van hun omgeving. Deze werkwijze versterkt het zelforganiserend vermogen op een duurzame manier, dus de lange termijn. Impact realiseren we dankzij verbindingen van aanwezige kansen op school, straat, thuis, werk en in vrije tijd.

Jongerenwerkers zijn verbindingsofficieren

Onze professionals richten zich op preventie, participatie en het bieden van perspectief. Zij zijn daarmee pedagogische verbindingsofficieren van talentontwikkeling, zorg en veiligheid. Namelijk door bruggen te slaan tussen de leefwereld van jongeren en de werkwereld van bureaus en balies (systeemdenken). Maar ook door jongeren te begeleiden naar voorziening op het gebied van sport, muziek en cultuur.

Ambulant jongerenwerk

Jongerenwerkers zijn aanwezig op straat, verenigingen en komen ‘achter de voordeur’. Zij screenen de buurt op talenten, signalen van overlast(beleving) en vertalen deze naar passende ondersteuning. Die passende ondersteuning varieert dus. Van (groep)interventie tot doorverwijzing naar zorg en het omarmen van goede ideeën. We bieden support bij initiatieven en een luisterend oor, maar ook hulp bij vragen over onderwijs, geld, 18 jaar en dan?, relaties, gezondheid, vrije tijd en sociale media.

Benaderbaar en dichtbij

Onze professionals staan dichtbij de jongeren en onderhouden laagdrempelig contact. Zij kennen hun interesses én obstakels. Maar ook de wensen van (buurt)bewoners en partners. Met onze vindplaatsgerichte aanpak leggen we contact, ook met moeilijk bereikbare (jeugd)groepen. Onze professionals zijn, waar nodig, veldwerkers voor samenwerkende organisaties en spreken met jongeren over gezonde sociale normen. Samen met ouders, scholen, veiligheid- en wijkpartners sturen we hinderlijk gedrag bij. Zowel die van jeugdgroepen als het individu, met aandacht voor de balans tussen talentontwikkeling, zorg en veiligheid.

Heeft u vragen over onze aanpak, jongeren of overlast in uw buurt?

Stuur ons dan een e-mail met uw vraag info@buurtwerk.nl of bel ons via 010 455 3799.

Trajectbegeleiding

We bieden intensieve begeleiding aan jongeren tot 24 jaar met risicogedrag. Specifiek voor (risico-)jongeren met meerdere, complexe hulpvragen of zorgmijdend gedrag om overlast of verder afglijden te voorkomen. Wachtlijsten kennen we niet. Met de 1-op-1 begeleiding werkt de coach naar een maximale vorm van zelfredzaamheid toe. Hij heft obstakels op en maakt belemmeringen hanteerbaar op de leefgebieden wonen, werk, school, financiën, relaties, gedrag, gezondheid en vrije tijd.

Doen wat werkt én nodig is

Onze professionals werken preventief en systeemgericht. Zij gebruiken daarbij effectieve interventies als JIM en Basta!. JIM staat voor Jouw Invloedrijke Mentor. De jongere kiest iemand uit zijn omgeving, bijvoorbeeld een tante, opa of broer. Deze persoon is de vertegenwoordiger richting ouders en professionals.

Basta! richt zich op de 12-minner en de eerste tekenen van probleemgedrag. Met deze handelingswijze werken we preventief en richten we ons op het sociale systeem van de jeugdige. Het versterken van (opvoed)vaardigheden, weerbaarheid en het bieden van toekomstperspectief zijn belangrijke onderdelen in de aanpak.

Balans door grip leren vasthouden

De procesmatige pedagogische begeleiding richt zich op gedragsverandering. Maar ook op een gezonde balans van draagkracht en draaglast. Vanuit onze krachtgerichte werkwijze spreken we jongeren aan op hun drijfveren. De kleine successtappen in combinatie met onze methodiek, vergroten de motivatie van jongeren. Met als resultaat dat zij weer grip op het leven krijgen en die leren vasthouden.

Wilt u iemand aanmelden of meer weten over onze trajectbegeleiding?

Stuur ons uw vragen per e-mail naar info@buurtwerk.nl of bel ons 010 455 37 99.

Informatie en advies

Met toegankelijke jongeren inloop- of contactpunten bieden we een luisterend oor, informatie, advies of verwijzen we naar stedelijke voorzieningen. Deze laagdrempelige voorzieningen zijn een krachtige combinatie van signaleren en praktisch reageren. Zo komen we tegemoet aan de vragen van jongeren over uiteenlopende zaken zoals financiën, onderwijs, werk, seksualiteit, onderdak, gezondheid, rechten en plichten etc.

Naast onze inlooppunten zijn we ook bereikbaar en te volgen via

Rotterdam
06 – 12 87 86 56
Zoetermeer
06 – 30 06 11 02
Schiedam
010 – 754 15 15 (Wijk OndersteuningsTeam)
 Woerden
06 – 22 14 54 03

Schooljongerenwerk

Buurtwerk is daar waar de jongeren zijn; op vindplaatsen. De aanvulling van onze professionals op scholen is waardevol omdat zij de werelden van straat en school verbinden. Zij ondersteunen docenten in het lezen of hanteren van onrustig (straat)gedrag. Ons schooljongerenwerk signaleert problemen en pakt verzuim in vroeg stadium aan. Maar zorgt ook voor een vervolg. Denk hierbij aan coaching, talentontwikkeling en toeleiding naar sport- of culturele activiteiten.

Alert op schooluitval

Voortijdige schoolverlaters zijn een bijzondere doelgroep binnen het jongerenwerk. Het doel is voorkomen dat jongeren uitvallen. En als dit toch gebeurt dan motiveren en ondersteunen we bij het behalen van startkwalificaties. En waar dat nodig is leiden we toe naar stedelijke voorzieningen, daarbij werken we samen met o.a. het Jongerenloket. De jongerenwerker houdt zicht op de jongere totdat hij of zij voor langere periode functioneert op school, werk of passende zorg ontvangt.

Heeft u vragen over onze aanpak, jongeren of voortijdige schoolverlaters?

Stuur ons uw vraag per e-mail naar info@buurtwerk.nl of bel ons via 010 455 3799.

Talentontwikkeling

De rode draad in ons werk is talentontwikkeling; wij focussen op kansen en capaciteiten van mensen. Buurtwerk voert tal van programma’s, projecten en activiteiten uit die daaraan bijdragen. Vanuit onze Jongerenproductiehuizen en Huizen van de Wijk stimuleren we talenten en de eigen kracht. Maar bewaken daar ook de grenzen van. Tegelijk zijn we alert op signalen van verborgen zorgen. Vanuit ons krachtgerichte werken verbinden we de vragen met mogelijkheden rondom vrijetijdsbesteding, hulp en ontwikkeling. Zo stimuleren we jongereninitiatieven en versterken we gelijktijdig de zelfredzaamheid.

Initiatieven

Goede ideeën zijn een onuitputtelijke bron voor groei. Die kans benutten wij dan ook graag door (jongeren)initiatieven te ondersteunen. Bijvoorbeeld het vormgeven van een buurtevenement of sportactiviteit. Het initiatief benutten we tevens als mogelijkheid om de zelfsturing van de groep(en) naar een hoger niveau te brengen. Dat doen we met onze zelfsturingspiramide. We zoeken stapsgewijs naar de beste balans tussen professionele ondersteuning en vrijwillige verantwoordelijkheid. Alle ontwikkelingen brengen we in beeld door de mogelijkheden én de grenzen van zelfsturing te onderzoeken. Heel transparant voor zowel de (jongeren)groep, de professional als het proces.

Wilt u een toelichting over ons sturingsinstrument of het gebruik daarvan? Mail ons uw vraag of verzoek naar info@buurtwerk.nl.

Jongerenpanel

In het jongerenwerk zoals Buurtwerk dat door de jaren heeft ontwikkeld, vormt jongerenparticipatie een onmisbaar deel. Jongeren zijn inventief en met een frisse blik zijn zij een waardevolle gesprekspartner voor ons. Buurtwerk stimuleert dan ook de denkkracht van jongeren tot 24 jaar door middel van een Jongerenpanel (JPPA, JongerenPanel Prins Alexander) of Jongerenspreekbuis (For YOUng, Zoetermeer). In debatvorm of panelgroep betrekken we de doelgroep bij vraagstukken en oplossingen. Panelleden geven aan de hand van diverse projecten uiting aan de ‘doe-participatie’ en adviseren over onderwerpen die de jeugd aangaan. Zo betrekken wij de doelgroep bij relevante discussies over onze projecten of ons lokaal beleid.

Wilt u op de hoogte blijven van ons werk of zien wat onze jongerenwerkers dagelijks doen? Volg ons!

 

 Buurtwerk

 Buurtwerk

Buurtwerk Woerden

Buurtwerk Zoetermeer

Uitgelicht nieuws

Video

×