Home

Trajecten binnen Buurtwerk Zoetermeer

In Zoetermeer zijn in 2020 tweeënvijftig jongeren begeleid vanuit de drie verschillende vormen van trajectbegeleiding die Buurtwerk Zoetermeer aanbiedt (regulier met optie multi-problematiek, Move On, en de Maatschappelijke Businesscase). We vinden het belangrijk dat jongeren goed geholpen worden: dat vraagt om aandacht en expertise. Waar de ene trajectbegeleider specifiek focust op vragen rond zorg, kan de andere trajectbegeleider expertise inzetten rondom crimineelgedrag. Waar nodig zoeken zij ook intern de verbinding op.

Geen enkele jongere is hetzelfde, daarmee is ook elk traject uniek. Buurtwerk kan in Zoetermeer de kleine vragen beantwoorden maar kan ook aan de slag met complexe vraagstukken. We bieden:

  • Talentontwikkeling
  • Jongerencoaching
  • Trajectbegeleiding
  • BASTA!
  • Begeleiding vanuit jongerenwerkplus functie:
    • Zorg gericht
    • Veiligheid gericht.

Werkwijze

We werken outreachend en zijn present. We werken aan de motivatie van de jongeren en zoeken een goede balans tussen draagkracht en draaglast. Door empowerment en kijken naar talenten en vaardigheden inspireren we jongeren om zich te ontwikkelen. Waar nodig werken we systeemgericht voor het aanpakken van meervoudige problematiek waarbij ook gezinsbegeleiding kan worden toegevoegd. Ook soms in samenwerking met onze partners.

quote
“Met de jongerenwerker kon ik gewoon praten over mijn leven, zonder dat ik me beoordeeld voelde. Ze keken met mij naar wat wel goed gaat en toen kwam ik erachter dat ik toch ook veel al goed doe, dat gaf me een goed gevoel” (Jongere)
quote
“Ik kan het zelf wel, dacht ik altijd, maar het ging vaak toch niet heel goed. De jongerenwerker zei niet wat ik moest doen. Hij liet me mijn eigen keuzes maken. Het is mijn leven. Maar hij legt altijd goed uit dat er meerdere keuzes zijn die je kan maken. Ik maak nu vaker goede keuzes” (Jongere)
quote
“Je hebt er al zoveel tijd in zitten, we zijn blij met jou, oprecht!” (Wijkagent)
quote
“Bedankt voor de toelichting. Ik kreeg een brief van de gemeente over mijn dochter en een hangplek en schrok er wel van. Na uw uitleg snap ik beter wat er gebeurd is en zal ik met mijn dochter het gesprek aan gaan” (vader)

Regulier traject

Deze trajecten starten vaak met een enkele hulpvraag, maar ontwikkelen zich geregeld in een langdurig begeleidingstraject. Na het oplossen van de eerste hulpvraag, komen vaak meerdere hulpvragen naar voren. Meestal nadat vertrouwen bij de jongere gewonnen is door het positief oplossen van de initiële hulpvraag. Deze trajecten hebben vaak een duidelijk start- en eindpunt, waarbij een goede inschatting van de tijdsplanning en inzet van netwerk en methodieken gemaakt kan worden.

Multi-problematiek

Bij deze trajecten is bij de start vaak al duidelijk dat er meerdere problemen spelen. Vaak ook op verschillende leefgebieden (domeinen) zoals zorg, veiligheid, onderwijs, wonen etc. Bij deze trajecten is meestal sprake van samenwerking binnen het netwerk van de verschillende leefdomeinen, omdat er al meerdere partners betrokken zijn bij een jongere. Hierbij is het vaak lastiger om een inschatting te maken over de duur van het traject. Het netwerk zoekt vaak samen naar creatieve oplossingen en zijn bereid gebied-overstijgend samen te werken voor een duurzame oplossing.

Zorgtraject: Maatschappelijke Businesscase

Dit is een traject waar het aandachtsgebied van de problemen/oplossingen bij een jongere binnen het zorgdomein vallen. Denk hierbij aan: problemen thuis, langdurige uitval op school en/of werk, beperking, verslaving, huisvesting en crisissituaties. Het doel van een zorgtraject is het streven naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij een jongere, om tot een langetermijnoplossing te komen. Vaak door een breed gedragen persoonlijk plan ontwikkeld met de jongere en het zorgnetwerk.

Veiligheidtraject: Move On

Dit is een traject waar het aandachtsgebied van de problemen/oplossingen bij een jongere binnen het veiligheidsdomein vallen. Denk hierbij aan: criminaliteit, overlast, langdurige uitval op school en/of werk, verslaving en crisissituaties. Het doel van een veiligheidstraject is het preventief inzetten van een geprioriteerde persoonlijke aanpak gesteund door het volledige afgestemde veiligheidsnetwerk, om te voorkomen dat jongeren verder afglijden.