Buurtwerk.nl is nu onderdeel van gro-upNaar gro-up.nl
Homepage-web-aspect-ratio-1903-386
Home

Buurtwerk in Schiedam

In opdracht van de gemeente biedt Buurtwerk in Schiedam de onderstaande diensten aan.

Taskforce Thuiszitters
Eén van onze Buurtwerkers is onafhankelijk zaakonderzoeker voor de Taskforce Thuiszitters Rotterdam. De opdracht is om het aantal thuiszitters (kinderen tussen de 5-18 jaar die niet op school staan ingeschreven of langere periode verzuimen) en de duur van het thuiszitten terug te brengen. Een unieke functie want de medewerker heeft ook doorzettingsmacht.

Wijkondersteuningsteams en team Vroegsignalering
In Schiedam levert Buurtwerk een bijdrage aan de Wijkondersteuningsteams (WOT’s) en de aanpak Vroegsignaleren. De zes WOT’s in Schiedam worden aangestuurd door vier gebiedsmanagers. Twee daarvan zijn Buurtwerker.

Vier vroegsignaleringsmedewerkers werken als een stedelijk team. Zij zetten de methodiek van PIT Amsterdam in om bij Schiedamse jeugdigen zwaardere zorg of afglijden naar criminaliteit te voorkomen. In nauwe samenwerking met de basisscholen waakt Team vroegsignalering over kinderen onder 12 jaar die opmerkelijk of probleemgedrag vertonen, zoals ongehoorzaamheid, agressiviteit en vernielzucht. Belangrijkste kenmerken van de werkwijze: signaleren in een vroeg stadium, snel handelen, zorgen voor goede informatie en passende hulp leveren.

Intensivering jongerenwerk Nieuwland
Om risicojongeren in de wijk Nieuwland perspectief te bieden, heeft Buurtwerk het project Intensief Jongerenwerk ontwikkeld. Doel van het project is om (het gedrag van) jongeren die negatief in beeld zijn bij de politie, (jeugd)zorg en welzijn bij te sturen door het bieden van ondersteuning en perspectief. Idealiter gaat het daarbij om de groep die (nog) net te licht is voor het Veiligheidshuis of daar nog maar kort op de lijst staan.

Bij de meeste jongeren start het traject met het aan huis uitreiken van een brief van de burgemeester. De jongere en de ouder(s) wordt daarin medegedeeld dat de jongere in beeld is vanwege grensoverschrijdend gedrag/incidenten en wordt aangedrongen om hulp en ondersteuning te accepteren om het tij te keren. Meestal staan zij open voor begeleiding en dan start deze direct. In de begeleiding van de jongere gaat het sturen op gedrag parallel aan het werken aan praktische kansen, problemen en belemmeringen. Denk aan het vinden van vrijetijdsbesteding of een bijbaan of herstel van de relatie met school. Het sturen op gedrag vindt plaats vanuit een betekenisvolle werkrelatie waarin een zekere mate van strengheid (straffen en belonen) wordt gecombineerd met ‘er zijn’ voor de jongere en de ouders (veelal alleenstaande moeders). Daarbij worden elementen van cognitieve gedragstherapie ingezet. Een gedragsdeskundige fungeert als sparringpartner voor de medewerker. Waar nodig en mogelijk wordt daarin samengewerkt met het WOT.

Dankzij een kennisvoucher van ZonMw en cofinanciering van de afdeling Veilig Schiedam koppelen wij nu onderzoek naar de werkzaamheid van betrokkenheid aan het project. Dit doen wij in samen met het Lectoraat Jeugdcriminaliteit en de Academische werkplaats Risicojeugd.

Citytrainers
Vanuit de thematafel Opgroeien verzorgt Buurtwerk jaarlijks twee Citytrainer-trajecten uit in Schiedam. De interventie Citytrainers zet in op het trainen van inwoners van 14 jaar en ouder, die hierdoor in staat zijn om sportieve of culturele activiteiten in hun wijk of dorp te initiëren en te organiseren.