Buurtwerk Logo

Privacystatement

Inleiding

Buurtwerk respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met dit privacy statement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden, treedt op 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Wij krijgen gegevens rechtstreeks van u, of van gemeenten of van verwijzende instanties. Maar wij vragen ook gegevens van u als u deelneemt aan een activiteit of als u onze website bezoekt. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • uw aanvraag af te handelen
  • een opdracht van gemeente of verwijzende instantie uit te voeren
  • u in te schrijven bij een activiteit
  • aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die de Wet ons oplegt
  • onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. En om u te informeren over onze activiteiten en over activiteiten vanuit de SWKGroep.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

Namens ons verzamelt en verwerkt ook onze zusterorganisatie binnen de SWKGroep, SWKFacet B.V. bovengenoemde gegevens. Zij zullen persoonsgegevens niet anders gebruiken dan wij met hen hebben afgesproken. Wij zien erop toe dat SWKFacet B.V. adequate beveiliging toepast om persoonsgegevens veilig te stellen.
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheersprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten.
Dit privacy statement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op website

Wij maken gebruik van bezoekersstatistieken van onze webomgeving. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van onze websites te analyseren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Deze bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van Wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan gemeente of verwijzende instanties in het kader van een opdracht, of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.

U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent.
U heeft recht tot rectificatie indien u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt.
U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres privacyteam@swkfacet.nl.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan klacht@swkfacet.nl.

Wijziging en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden.

Dit privacystatement is opgesteld op 22 juni 2017.

Uitgelicht nieuws

Social media

Om de social-feed te kunnen bekijk moet u:

Video

Buurtwinkel Kralingseveer YouTube
Buurtwerk YouTube

×