Expertise-web-aspect-ratio-1903-386
Home

Kwaliteit

Buurtwerk heeft expertise als het gaat om levendige wijken, welzijn en preventie. Wij bewaken die expertise door hoge eisen te stellen aan onze dienstverlening en medewerkers. En heeft daarom diverse keurmerken die de kwaliteit van Buurtwerk aangeeft.

Keurmerken


Keurmerk Rotterdams jongerenwerk

Gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een traject om het jongerenwerk in de stad te professionaliseren. Buurtwerk is nauw betrokken geweest bij dit kwaliteitstraject. Met inhoudelijke ondersteuning van het Nederland Jeugdinstituut is er een kwaliteitskeurmerk voor het jongerenwerk ontwikkeld. Het behalen van dit keurmerk is geen doel op zich, maar borgt de kwaliteit van het jongerenwerk. Het jongerenwerk van Stichting Buurtwerk Alexander behaalde een score van 317 punten, 98% van het totaal. Deze scores zijn toegekend door een externe auditor, die het jongerenwerk heeft getoetst aan de hand van een kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader omvat de volgende criteria:

  • Positionering van het Rotterdams jongerenwerk t.o.v. andere voorzieningen op het gebied van jeugd.
  • Organisatie inrichting en beleid, vastgelegd in een beleidsplan.
  • Bestuur en toezicht
  • Inhoudelijke kwaliteit; o.a. methodisch handelen, planmatig en doelgericht handelen en evaluatie effect interventies. Innovatief vermogen en reflectief handelen.

Nationale Keurmerk Mediawijsheid

Het Nationale Keurmerk Mediawijsheid geeft aan dat een organisatie het belang van de ontwikkeling van mediawijsheid bij jeugd, ouders en andere volwassenen onderkent en dit in het beleid heeft opgenomen. Deze organisatie heeft een gecertificeerd Nationaal Media Coach in dienst als professioneel aanspreekpunt en initiator van mediawijsheidprojecten. De Nationaal Media Coach heeft de Nationale Opleiding Media Coach succesvol afgerond en neemt elk jaar deel aan het terugkomprogramma.


Rots en Water

Het Rots en Water-programma is een evidence based, wetenschappelijk effectief onderzocht programma, dat grensoverschrijdend gedrag vermindert, positieve attitudes bevordert, en zorgt voor een veilig, pestvrij leer- en leefklimaat. Rots en Water is een programma voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar, dat hen leert zich enerzijds te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en anderzijds oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag. Door allerlei fysieke, mentale en sociale activiteiten worden de jeugdigen ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde ‘rotsopstelling’ of een zachte ‘wateropstelling’ dan wel een mengeling daarvan.


OUDERS tegendraadse jeugd

 

OUDERS van tegendraadse jeugd is een pakket van zeven licht tot zware interventies voor ouders van jeugd met strafbaar gedrag. Organisaties kunnen hiermee een eigen arrangement samenstellen dat aansluit bij de ouders waar zij mee werken. Het gaat om themabijeenkomsten, opvoedworkshops voor groepen ouders, bijeenkomsten voor ouders van jeugdgroepen en individuele opvoedgesprekken. Daarnaast zijn er gedragsinterventies zoals een oudercursus en een individuele training 12 min en 12 plus. Uit het effectonderzoek (uitgevoerd door het NJi en de Universiteit Utrecht) blijkt dat de gestelde doelen worden gehaald en dat de vaardigheden in het opvoeden toenemen. Zowel de ouders als de jongeren rapporteerden dat de zowel de conflicten als de problemen die bij de ouders zelf spelen zijn afgenomen.


Certificaat ISO 9001

Buurtwerk is een solide, betrouwbare organisatie. Wij maken duidelijke afspraken en komen deze na. Tegelijkertijd vinden veel veranderingen plaats in het sociale domein. Veranderingen die voor Buurtwerk leiden tot nieuwe taken en doelgroepen. Onze organisatie heeft daarom de laatste jaren nadrukkelijk ingezet op kwaliteitsbeleid. Er is geïnvesteerd in scholing, ontwikkeling en toepassing van meetinstrumenten en kwaliteitsmanagement.

Buurtwerk beschikt over het Rotterdams Keurmerk Jongerenwerk en is ISO gecertificeerd. Dat wil zeggen dat het kwaliteitsmanagement van de volledige organisatie is ingericht volgens ISO 9001:2008, de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Bij de hercertificering, begin 2018, is Buurtwerk gecertificeerd volgens de nieuwe norm; ISO9001:2015.

Daarnaast wil Buurtwerk het Keurmerk Sociaal Werk Nederland behalen. Dit keurmerk staat borg voor de kwaliteit van onze dienstverlening in het sociaal domein. Ook hier is Buurtwerk begin 2018 op getoetst door middel van een externe audit. En met positief resultaat.